Nou impost del CO2 | Padró provisional

Padró CO2

Us informem que s'ha publicat el padró provisional de l'exercici 2020 sobre l'import de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles. L'objecte d'aquest tribut, de la Generalitat de Catalunya, és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 Us mostrem els 7 aspectes més rellevants:

1. Es pot consultar el padró fins al 15 de maig.

2. Es pododen presentar les al·legacions des del 17 de maig fins al 4 de juny de manera telemàtica. Una vegada finalitzat aquest termini no es podrà recórrer fins a la publicació del padró definitiu i s'haurà de fer mitjançant un recurs.

3. La Generalitat no enviarà cap notificació fins a la notificació de l'import a pagar.

4.  El titular del vehicle a data 31 de desembre és qui està obligat a pagar tot el període impositiu.

5. El termini de pagament de l'impost serà l'1 de setembre de 2021 mitjançant la seu electrònica.

6. Es pot domiciliar el pagament una vegada publicat el padró provisional i fins al 15 de juliol de 2021. Totes les domiciliacions dins d'aquest període tindran un 2% bonificació.

7. El padró definitiu es publicarà la primera quinzena del mes de setembre.

Podeu ampliar més informació aquí

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Canvis en la normativa del servei d'auxili en les vies públiques

canvis

Us recordem que l'1 de juliol del 2021 entra en vigor els canvis que regulen les condicions de seguretat per a la realització de l'activitat d'auxili en vies públiques. Tal com es va publicar en el Bolletí Oficial del Estado (BOE) 159/2021 del passat 16 de març.

Aquesta modificació té la finalitat de regular les condicions de seguretat per a la realització d'aquesta activitat d'auxili en carretera.

 Les principals novetats que inclou són:

  • No es realitzarà cap operació que tingui per objecte la reparació del vehicle en la pròpia via, excepte si l'actuació implica menys temps que la retirada del vehicle de la via o que sigui imprescindible per a efectuar la retirada del vehicle immobilitzat.
  • Queda prohibit realitzar operacions d'auxili de qualsevol tipus que suposin realitzar actes en el costat immediatament contigu al flux de trànsit. Si necessàriament s'hagués d'actuar en aquest costat, es comunicarà a l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació i gestió del trànsit qui determinarà la corresponent mesura de regulació del flux circulatori que permeti actuar amb total seguretat.
  • La DGT està treballant en una aplicació informàtica per a la creació del registre quan estigui operativa us informarem.
  • Les empreses del sector hauran de comunicar per mitjans telemàtics a l'autoritat competent de trànsit el geoposicionament del vehicle detingut per a la seva publicació al punt d'Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat. Si ho fan així, els vehicles d'auxili tindran preferència de pas i podran estacionar a la via pública per a realitzar l'operació.
  • Queda prohibida tota activitat de reparació de vehicles que es trobin en les vies públiques i que no pugui ser considerada com una operació de servei d'auxili en via pública.
Compartir
FaceBook  Twitter  

Obligatorietat de la tramitació electrònica de la gestió de residus

RDS

Obligatorietat de la tramitació electrònica de la gestió de residus

 

Us informem que el passat 2 d'abril va finalitzar el termini perquè la gestió documental del trasllat dels residus pogués fer-se en format paper, com s'ha fet fins ara. A partir d'aquesta data tota la tramitació passa a ser electrònica.

 

Malgrat això, la plataforma SDR (Sistema Documental de Residus), encara té deficiències operatives que impedeixen la seva posada en marxa, per la qual cosa, de manera temporal, l'Agència de Residus de Catalunya encara permetrà durant algun temps la documentació en format paper. No obstant això, aquesta temporalitat de l'ús del paper no està definida, encara que entenem que serà curta.

 

En el moment en què el SDR estigui operatiu per a aquestes gestions, organitzarem unes sessions informatives per a explicar el procediment (encara desconegut) per a aquesta tramitació electrònica. Mentrestant és molt important que tingueu  a mà la següent documentació:

  1. Codi de productor de residus (P-______). És necessari verificar que les dades relatives al codi de productor siguin correctes (adreça, NIF…)
  2. Notificació prèvia de trasllat (NP) per als residus que ho requereixin. Tenen vigència de 3 anys.
  3. Claus d'accés al SDR a mà per a accedir al portal quan sigui necessari.

Per a la comprovació d'aquestes dades i la gestió de les notificacions prèvies de trasllat podeu contactar amb el Gremi i us assessorarem en la seva tramitació.

 

 

Recordeu que el taller ha de conservar còpia de tota la documentació relacionada amb la gestió de residus i lliurament de residus al transportista.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Les baixes temporals dels vehicles sense caràcter retroactiu

Les baixes  temporals dels  vehicles

 

El passat dijous 15 d'abril us vam informar de les principals novetats del Decret pel qual s’estableix una nova regulació sobre el tractament dels vehicles al final de la seva vida útil que pasa per la limitació temporal a un any de la baixa dels vehicles.  Podeu consultar aquí la informació.

Indicar-vos que la nova norma no tindrà caràcter retroactiu. Les baixes sol·licitades amb anterioritat tenen caràcter indefinit, ja que s’han tramitat sota el Reial Decret 2822/1998 de 22 de desembre. Només afectarà a les baixes temporals voluntàries que es registren a partir del 15 d’abril de 2022.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Webinar Perspectives en el taller fins el 2025 - Inscriu-te!!

 20210225 fecavem2

20210225 fecavem3

 

20210225 fecavem4

 

 
Compartir
FaceBook  Twitter