Model de carta protesta de l'usuari a la seva asseguradora quan la companyia tracta de canviar de taller

Una pràctica denunciable de l'assegurança

Tractar de condicionar la lliure voluntat del client per escollir el taller on peritar o reparar els danys, és una pràctica denunciable.

L'article 18 de la Llei de Contracte de l'Assegurança, diu que " Quan la natura de l'assegurança ho permeti i l'assegurat ho consenteixi, la companyia pot substituir la seva obligació d'indemnització per la repació o reposició de l'objecte sinistrat"

L'obligació de la indemnització NO es pot fer renunciar expressament abans de cada accident, en la pòlissa hauria de  constar en lletra destacada de la resta i signada per l'assegurat, i menys  encara es renunciable si es tracta de danys o perjudicis causats per un tercer ja que existeix una responsabilitat extracontractual, com en els accidents de circulació.

Us adjuntem un model de carta de denúncia de l'usuari a la seva assegurança quan la companyia tracta de canviar de taller

Compartir
FaceBook  Twitter