Indicacions genèriques. Ús O.R

Resguard de dipòsit / Ordre d'encàrrec/ Pressupost és el document més important per a la defensa del Taller. Permet exigir el pagament i retenir el vehicle si no es paga.

El Model OR/Resguard dipòsit del Gremi permet 4 opcions diferents d'encàrrec a escollir pel client:

1. Confecció del Pressupost

Si el client escull l'opció de "Confecció de Pressupost" el taller haurà de contemplar la fulla:

  1. Descripció de les tasques que el taller haurà de realitzar a fi de trobar l'averia del vehicle i confeccionar un pressupost de la reparació d'aquesta averia localitzada. En aquest punt NO S'HA DE DESCRIURE LES TASQUES PER REPARAR, només les estrictament necessàries per determinar l'averia.
  2. Preu de la confecció del pressupost. És la quantitat que el client haurà de pagar si una vegada emès el pressupost el client no accepta el pressupost per a que el taller procedeixi a la reparació. És imprescindible indicar aquesta quantitat per poder exigir-la després al client.
  3. Una vegada omplert, el client ha de signar l'encàrrec.

2. Reparació amb renuncia a la confecció del pressupost.

La norma general serà que sempre figuri un IMPORT a l'encàrrec del client. El client ha de conèixer la despesa econòmica que suposa l'encàrrec abans d'encarregar-lo.

Encarregar unes feines SENSE CONÈIXER EL PREU FINAL és l'excepció.

Per això, la llei vol assegurar que el consumidor és conscient de la RENÚNCIA A CONÈIXER L'IMPORT FINAL de l'encàrrec.

Així, el consumidor només podrà renunciar a la confecció del pressupost si així ho escriu de forma manuscrita en la fulla d'ordre de reparació, a més d'estampar la seva signatura.

Renuncio

3. Reparació amb preu tancat.

A l'ordre de reparació, el taller ha de reflectir:

1. Descripció de la reparació i/o serveis que s'han de dur a terme.

2. Imports de la reparació i/o serveis prestats.

Si la voluntat del client és reparar directament, sense la confecció prèvia del pressupost, aquest haurà de autoritzar-lo al taller de forma expressa per signatura i a més, com hem explicat abans.

La normativa el que pretén amb aquesta mesura és que el consumidor conegui el preu final del servei abans de contractar-lo.

Fer al consumidor escriure de forma manuscrita la seva renúncia al pressupost pot constituir una situació que generi desconfiança per part del client al taller.

Per evitar-ho, i sempre i quant el taller hagi indicat a l'ordre de reparació el PREU MÀXIM DEL SERVEI, el consumidor podrà encarregar la reparació directament sense escriure expressament la renúncia al pressupost.

4. Diagnòstic averia

Al model de Gremis preveuen les situacions més comuns on s'haurà d'escollir segons les indicacions del client, la casella del SÍ o la casella del NO.

És important que aquestes caselles no quedin en blanc, per tal de evitar reclamacions ulteriors i perquè el taller tingui clar el seu marc d'actuació:

  • Recolliré les peces substituïdes
  • Autoritzo l'ús de recanvis reconstruïts
  • Autoritzo l'adquisició de peces i elements adients per a la reparació
  • Autoritzo la subcontractació de serveis

 Durada prevista del servei i Despeses d'estada

S'ha d'indicar data de lliurament del vehicle i l'import de les despeses d'estada.

El resguard de dipòsit / ordre d'encàrrec ha de recollir la data de recepció del vehicle i la data prevista del lliurament del vehicle (ja sigui perquè el pressupost ja s'ha confeccionat, ja sigui perquè el vehicle ja està reparat).

La data de lliurament serà la raonablement suficient per acabar la feina encarregada.

Si a la data de lliurament prevista, el vehicle NO està acabat, caldrà avisar al client de retard. Aconsellem que aquest avís es faci per escrit (e-mail, fax, etc). Amb aquest avís paralitzaríem una possible reclamació per danys i perjudicis del client.

Establir una data de lliurament és imprescindible per poder reclamar despeses d'estada a partir del tercer dia de la data de lliurament que es va indicar al client en el Resguard de dipòsit.

Compartir
FaceBook  Twitter