L'oli usat és un residu perillós: recomanacions per al taller

L'oli usat i tot allò que hi hagi estat en contacte, com els filtres de motor, draps i absorbents, o bé hagi contingut oli nou o brut, com envasos i contenidors, genera un residu que és perillós, fonamentalment perquè per la seva naturalesa, origen o composició poden ser inflamables, tòxics, nocius, irritants, cancerígens, ecotòxics, etc.

Hi ha unes precaucions i actuacions fonamenals que el taller ha d'observar per a la manipulació i gestió segura dels residus perillosos que s'apliquen a l'oli i residus relacionats.

Evitar vessaments i riscos químics de l'oli usat

 • Segregar cada residu, ja sigui l'oli brut o altres residus impregnats, en contenidors segurs i etiquetats, resistents i adequats per evitar fuites, contaminacions o danys personals.
 • No col.locar els resudus líquids o impregnats en contacte directe amb el sòl o amb corrents d'aigua.
 • Evitar sempre que una eventual fuita arribi al clavegueram o que filtri pel sòl, aplicar un absorbent i dipositar-lo en un recipient estanc. Avisar les autoritats compentents, segons la gravetat.
 • Ubicar els contenidors en llocs protegits i accessibles.
 • Protegir de la pluja o filtracions d'aigua, per evitar contaminacions o reaccions indesitjables del residu, i sempre en llocs ben ventilats.
 • D'accés fàcil i ràpid, molt important tant per seguretat com per una recollida més eficaç.

Prevenir incendis i danys personals

 • Utilitzar estris de protecció personal, especialment guants i ulleres de seguretat.
 • No fumar i allunyar els residus de tot punt d'ignició.
 • Evitar-ne l'escalfament i el contacte amb productes oxidants.
 • En cas d'incendi, apagar amb escuma, diòxid de carboni i/o pols i no respirar els fums.
 • Consultar el metge si hi ha hagut algun contacte accidental.

El taller és responsable de la seguretat i de la documentació exigible per part de les Autoritats, que pel cas de l'oli pot ser tècnicament complexa. Per això es recomana utilitzar gestors de residus que atenguin adequadament la informació normativa i els aspectes de seguretat i gestió de cada residu.

Recordem:

 • Ignorar no eximeix de responsabilitat legal i econòmica.
 • El taller és responsable de la seguretat de les seves instal.lacions.
 • No lliuri mai oli usat ni residus a ningú que no tingui la deguda autorització vigent de la Generalitat de Catalunya per fer-ne la gestió.
 • El taller és responsable dels residus fins que pot documentar degudament el seu lliurament a un gestor de residus (codi E)  i no solament a un transportista (codi T).

Us informem que a Catalunya és obligatori que el taller exigeixi al gestor d'oli usat un document conforme l'ha REGENERAT.

Destinar oli usat a combustible continua completament prohibit.

Si voleu ampliar la informació podeu trucar a la secretària del gremi, Eva Moreno al 937361103

 

Compartir
FaceBook  Twitter