• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Modificació a Digital Paint

T'informem que recent s'ha modificat el barem, la qual, tot i no resoldre completament les diferències de criteri amb les patronals de taller, representa avenços que demostra un canvi entre les dues parts. Els aspectes més rellevants d'aquest acord passen per:
 
Modificació del Barem Digital Paint
 • El sistema ara assigna un valor de l'1% quan la superfície total per peça danyada és inferior a aquest percentatge.
 • Aquest canvi va entrar en vigor el 23/11/2023

Acord per a un estudi nacional:

 • S'ha acordat realitzar un estudi als tallers per analitzar els peritatges fets el 2023 amb Digital Paint i comparar-les amb l'antic barem CESVIMAP.

Demanda de les patronals:

 • La modificació és una de les primeres demandes de les associacions de tallers davant de MAPFRE i CESVIMAP, especialment en matèria de temps i materials de pintura.

Reunions entre patronals i MAPFRE/CESVIMAP:

 • En els últims mesos, les associacions de tallers han mantingut diverses reunions amb MAPFRE i CESVIMAP per abordar qüestions sobre la situació dels tallers de carrosseria i el mercat assegurador.

Dificultats abordades pel barem de pintura Digital Paint:

 • S'ha millorat la valoració dels danys de petites dimensions.
 • Malgrat els avenços, les patronals consideren que no es resolen totalment les discrepàncies amb el barem, especialment pel que fa a la valoració adequada de materials i hores de pintura.

Increment en els materials de pintura:

 • MAPFRE ha informat d'un increment del 6-7% en els materials de pintura, que no cobreix totalment els augments experimentats l'any anterior.

Necessitat de transparència:

 • Es destaca la necessitat d'incrementar la transparència, amb detallades intervencions i preus, i es preveu treballar en accions de formació per conèixer millor el barem.

Col·laboració futura:

 • Tot i no considerar suficient la correcció de l'eina, totes les parts han acordat seguir treballant conjuntament, amb l'estudi nacional com a pas següent.

Confiança en el diàleg:

 • CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO, GANVAM, APROTALLERES i MAPFRE confien que el diàleg actual permetrà abordar les qüestions pendents i aportar solucions per al sector.
Compartir
FaceBook  Twitter  

Derogació del Decret de Tallers i supressió de l'obligatorietat del responsable tècnic

Després de més d'un any de tramitació finalment s'ha publicat el DECRET 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC 9/11/2023), el qual entrarà en vigor el pròxim 29 de novembre de 2023.

Com afecta els Tallers de Reparació de Vehicles?

 • Deroga el Decret de Tallers català (tant el Decret 147/1987, de 31 de març, com del Decret 298/93, de 8 d'octubre).
 • Es suprimeix el requisit de l'existència d'un responsable tècnic per poder estar inscrit al RASIC.
 • Es mantenen les següents obligacions:         

  

  • Necessitat de sotmetre’s al règim jurídic de declaració responsable.
  • Obligació de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil o garantia equivalent amb una cobertura mínima de 250.000 €. Com fins ara, caldrà actualitzar periòdicament la quantia anterior.
  • Exigència que les activitats compleixin les especificacions dels reglaments tècnics de seguretat industrial.
  • Requisit de comunicar les renovacions de certificació, les suspensions o retirades i de sol·licitar modificacions d’autorització, segons correspongui.

 • Tot i que per normativa de protecció de dades ja cal complir-ho, ara s'incorpora expressament com obligació general dels agents de la seguretat industrial el garantir la confidencialitat de la informació dels seus clients.
 • S'expliciten els supòsits en què l'òrgan competent pot donar de baixa d'ofici la inscripció al RASIC amb un requeriment previ i tràmit d'audiència als interessats en els següents casos:  

 

  • Si el taller no s’ha adequat a les modificacions previstes en un reglament de seguretat industrial, una vegada transcorreguts els terminis d’adequació als nous requisits sense resposta.
  • Si, requerit sobre la vigència de la inscripció, el taller no es pronuncia específicament sobre la seva situació en el termini donat.
  • Si, quan se li comuniqui que la inscripció està duplicada respecte d’una altra comunitat autònoma, no fa el tràmit de baixa

Amb la derogació del Decret de Tallers, l'aplicació del nou Reglament comportarà petits canvis en els models d'ordre de reparació, pressupost i factura, així com en el cartell d'informació a l'usuari del preu-hora del taller. Per aquests casos, contacteu amb nosaltres que us farem arribar els nous models. 

Respecte als canvis en els procediments de control de les instal·lacions (incendi, compressors, aparells elevadors...), estem analitzant la seva repercussió als tallers que contrastarem amb els tècnics del servei de seguretat industrial de la Generalitat, i pròximament, us ampliarem informació.

Finalment, el nou Reglament preveu la creació d'un Consell Assessor de la Seguretat Industrial, on figura una persona en representació de les associacions de tallers de reparació de vehicles més representatives, responsabilitat que ha de recaure en la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils de Catalunya, a la qual, el Gremi de Terrassa hi pertany. 

 

FECATRA

La Federació Catalana de Talleres està constituïda per les associacions de tallers de Barcelona (Gremi de Tallers de Barcelona), Girona (CORVE), Lleida (Associació d’Empresaris d’Automoció), Sabadell (Gremi de Mobilitat), Tarragona (ASTAVE) i Terrassa (Gremi de Tallers de Terrassa), per a la defensa dels legítims interessos dels seus associats, agrupant prop de 9.000 pimes i micro empreses del manteniment i reparació d’automòbils de les quasi 12.000 existents a Catalunya que donen ocupació a 52.000 treballadors.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Regulació de la norma d'emissions Euro 7 

El Parlament Europeu ha aprovat la proposta de la norma d'emissions Euro 7 presentada per la Comissió de Transports, amb 329 vots a favor i 230 en contra. Tot i això, la proposta no satisfà ni els fabricants de vehicles ni els organismes mediambientals, ja que suavitza els límits d'emissions proposats anteriorment, sense complaure cap de les parts interessades.

La proposta, que ha estat criticada per ser massa estricta pels fabricants i insuficient per als defensors del medi ambient, marca el començament de la fase final de redacció del reglament. Les tres institucions (Parlament, Consell i Comissió) han de consensuar un text definitiu, incorporant les seves visions respectives sobre nivells d'emissions, dates d'entrada en vigor (juliol de 2027 per a camions i autobusos, juliol de 2025 per a furgonetes i cotxes) i proves per verificar els nivells d'emissions.

La proposta del Parlament Europeu representa una relaxació significativa dels límits d'emissions de NOx per a vehicles pesants i vehicles lleugers, així com una recaiguda als requisits Euro 6 en les proves de camions, autobusos i vehicles lleugers. A més, es retarda notablement la implementació d'aquesta normativa, fins a juliol de 2030 per als camions com a màxim.

Malgrat les crítiques, la proposta aprovada inclou la demanda d'un "passaport ambiental" per als vehicles, requisits de vida útil per a motors i sistemes de control d'emissions, i la continuïtat de sistemes de monitoratge a bord per a paràmetres com les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'estat de les bateries. Les opinions divergents entre els fabricants i els defensors del medi ambient destaquen la controvèrsia entorn d'aquesta regulació.

 

Compartir
FaceBook  Twitter