Certificat personal obligatori per a la manipulació dels gasos fluorats

Per poder desenvolupar determinades activitats relacionades amb gasos fluorats és necessari disposar d'un certificat personal. Aquest certificat es pot obtenir mitjançant l'acreditació d'una determinada titulació/carnets professionals i/o amb l'acreditació d'un curs en uns centres acreditats, al mateix temps que, en d'altres casos caldrà , també, disposar d’una determinada experiència. Actualment el Gremi de Tallers de Terrassa i Comarca, juntament amb la Fundació Cecot Formació, ja estem autoritzats a realitzar aquest tipus de formació. El certificat personal és el document mitjançant el qual l’administració reconeix al seu titular la capacitat per desenvolupar les següents activitats: 

En relació als sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats amb efecte d’hivernacle destinats aconfort tèrmic de persones instal·lats en vehicles, les activitats següents: 

- Instal·lació 
- Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats. 
- Manipulació de contenidors de gas 

En relació als equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de càrrega superior o igual a 3kg de refrigerants fluorats amb efecte d’hivernacle, tant siguin fixes com mòbils, les activitats següents: 

- Instal·lació 
- Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats 
- Manipulació de contenidors de gas 

En relació als equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant menor a 3 kg de gasos fluorats amb efecte d’hivernacle, tant siguin fixes com mòbils, les activitats següents:

- Instal·lació 
- Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats. 
- Manipulació de contenidors de gas 

En relació als equips de transport refrigerat de mercaderies que utilitzin menys de 3 kg de refrigerants fluorats amb efecte d’hivernacle, les activitats següents: 

- Instal·lació 
- Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats c 
- Manipulació de contenidors de gas 

Certificat d’empresa

Les empreses que realitzen alguna de les activitats que a continuació s’especifiquen han de ser titulars d’un certificat d’empresa: 

En relació als equips fixes de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats amb efecte d’hivernacle, les activitats següents: 

- Instal·lació 
- Manteniment o revisió 

Per a l’obtenció del certificat d’empresa, cal que aquesta compleixi els següents requisits:

- Disposar de personal en possessió del certificat personal emès per qualsevol altre país de la Unió Europea, per a les activitats que requereixin certificació i en número suficient per abastar el volum previst d’activitats 
- Demostrar que el personal dedicat a activitats que requereixen certificació pot tenir accés als instruments i procediments necessaris 

En breu, des del Gremi, amb la col·laboració de la Fundació Cecot Formació, s'organitzarà un curs dirigit al personal que vulgui obtenir el certificat per a la instal·lació, manteniment o revisió i manipulació de gasos de sistemes frigorífics destinats al confort tèrmic de persones.

Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria tècnica del Gremi, Sra. Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter